Home / ข่าวทั่วไทย / ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ บังคับใช้ 7 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ บังคับใช้ 7 วัน

วันที่ 26 มี.ค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ ไปนอกราชอาณาจักร ความว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กำหนดให้ไข่ไก่เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้รับเชื้อ
นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกเกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่เพียงพอ ทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็นต่อการบริโภคปกติโดยเฉพาะไข่ไก่สด
ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่สดมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
ในด้านราคา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) มาตรา 25 (3) (4) และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้


1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป กรณีมีความจำเป็น คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอาจขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปได้ตามสถานการณ์
2. ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี

ตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่ไก่จนสูงขึ้นเกือบเท่าตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่คงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกันต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเป็นอยู่ของประชาชน

ที่มา: thaihitz.com
Facebook Comments

Check Also

รองโฆษก ตร.เดือด หลัง แม่น้องชมพู่ โดนไลน์ อ้างเป็นรองผบ.ตร. ข่มขู่ให้รับสารภาพ

จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่เสียชีวิตบริเวณป่าภูเหล็กไฟ บ้านกกกอก หมู่ 2 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ขณะนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ ต่อมากลายเป็นที่จับตามองอย่างมากเมื่อนางสาวิตรี วงศ์ศรีชา แม่น้องชมพู่ …