Home / ข่าวทั่วไทย / อีกภายในไม่กี่ปีข้างหน้าคน5ประเภทตกงานและอยู่ยากขึ้ น

อีกภายในไม่กี่ปีข้างหน้าคน5ประเภทตกงานและอยู่ยากขึ้ น

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่าเมื่อไม่นาuมานั้นได้มี การถูกพดถึงโดยLiKaifu นั้นเองเพราะว่าได้เผยว่าคน5ประเภทจะตกงานอยู่ยากในไม่กปีข้างหน้าส่วนเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นไงเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่งทางอาจารย์LiKaifu ได้กล่าวว่า10ปีข้างหน้างาน50ของมนุษย์จะถูกแทนด้วยหนยนต์หรือความหมายหนึ่งก็คือ10 ปีคนกว่าครึ่งจะตกงาน

ซึ่ง เเ น่ น อ น ว่า คำ พ ด ข อ ง เ ข า นั้นไม่ใช่เรื่อง ไ ก ล ตั ว เลยนั้นเอง เพราะว่า เป็นเรื่องเกิ๑ เ ร็ ว ก ว่ า ที่ ค ด ส า เ ห ต มา จ า ก ใน ช่ ว ง ปี ส อ ง ปี ผ่ า น ม า เ ร า ต่ า ง เ ห็ น บ ริ ษั ท ต่ า ง พ ย า ย า ม ล ด พ นั ก ง า น ล ง ไป เพราะว่า ล ด จำ น ว น พ นั ก ง า น ล ง เ พื่ อ ล ด ร า ย จ่ า ย เเละก็ไม่ ค่ อ ย ได้ รั บ พ นั ก ง า น ใ ห ม่ เ ข้ า มา เเ ถ ม ค น ที่ ยั ง ไ ด้ อ ย เป็น พ นั ก ง า น ต่ อ ก็ ต้ อ ง ทำ ง า น ห นั ก ม า ก ด้ ว ย นั้นเอง

คน5ประเภทมีโอกาสตกงานสูงพร้อมหางานยากสูงเช่นกัน

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2Mcd5He

Facebook Comments

Check Also

เพจกองปราบปรามเตือน พ่อ แม่ ปล่อยลูกแว้น ระวัง คุก 3 เดือน ปรับสูงสุด 3 หมื่น

ปัญหาเด็กแว้น ห …