Home / สาระน่ารู้ / 6 ปัจจัยหลักผลักคุณสู่ความสำเร็จในการทำงาน

6 ปัจจัยหลักผลักคุณสู่ความสำเร็จในการทำงาน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จและประสิทธิภาพของการทำงาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งด้านรายได้และตำแหน่งที่สูงขึ้น หากคุณสามารถรักษาระดับการทำงานให้มีผลงานอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ก็จะย่อมส่งผลต่อความสำเร็จที่มากขึ้นตามไปด้วย

แต่ระยะเวลาการทำงานหลายปีอาจทำให้ความเบื่อหน่าย จำเจเกิดขึ้นกับคุณได้ คุณควรสำรวจอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ่อยๆ และปรับมุมมองทัศนคติให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จและความสุขในการทำงาน ดังต่อไปนี้

1.ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย หากมีความตั้งใจ ความทุ่มเทก็จะเกิดตามไปด้วย ความเพียรพยายาม ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ จะทำให้คุณทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด

2.พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ จงหมั่นหาความรู้และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจากข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมเราอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีการเรียนรู้และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คิดค้นหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเอง ความสำเร็จในหน้าที่การงานจึงไม่หยุดนิ่งตามไปด้วย

3.ความคิดสร้างสรรค์ คือกุญแจอีกดอกหนึ่งสู่ความสำเร็จ ความแปลกใหม่ หรือความหลากหลายต่อรูปแบบการทำงานทำให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานประทับใจและจดจำคุณได้เป็นอย่างดี การไม่ยึดติดรูปแบบ การคิดบวกและแสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานส่งผลให้เกิดการพัฒนางานที่หลากหลายตามไปด้วย

4.ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็สำคัญไม่แพ้กัน การสื่อสารทั้งการพูด การแสดงออก และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ละระดับจะมีผลต่อความสำเร็จของงานที่ทำทั้งสิ้น การสื่อสารสองทางอย่างชัดเจน เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และคิดบวก คือเคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

5.ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ ความเชื่อมั่นในข้อมูลและองค์ความรู้ในการทำงาน การคิดค้นและสร้างสรรค์งาน รวมไปถึงทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็น

6.การบริหารเวลา ทักษะการบริหารเวลาคืออัจฉริยภาพของคนๆ นั้น เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์และเที่ยงตรงที่สุดต่อมนุษย์ทุกคนไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ยากดีมีจน เพศ และอายุ ทุกคนมี 24 ชั่วโมงใน 1 วัน 365 วันใน 1 ปีเท่ากัน ดังนั้นความได้เปรียบ เสียเปรียบของคนทำงานจึงอยู่ที่ทักษะการบริหารจัดการเวลาให้เหนือกว่าคนอื่น แล้วความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน และชีวิตส่วนตัวจึงตามมาด้วย

ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นต้องมีและทำให้เกิดกับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว เป็น “หัวใจสำคัญ” ของหลักการและแนวทางนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดทั้งของตัวเองและองค์กรด้วย

Facebook Comments

Check Also

เทคนิคการปลูกทุเรียนนอกฤดู ให้ได้ผลผลิตดีด้วยการบังคับการให้น้ำ

ทุเรียน เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงมีเกษตรกรจำนวนมากทำการผลิตทุเรียนนอกฤดูออกจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดน้อย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีเพื่อทำการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกและติดผล ซึ่งอาจพบว่าตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้น การจัดการทุเรียนด้วยวิธีการควบคุมการให้น้ำ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัย ทำง่ายต้นทุนน้อย จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ Farmer Info. ได้พบกับคุณบันลือ เกษตรกรที่ได้คิดค้นการทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ เพื่อลดการใช้สารเคมี …